پایگاه جمعیت همیاران
سلامت روان اجتماعی ایران
استرس پيامد فرايند ارزيابي فرد است
استرس پيامد فرايند ارزيابی فرد است

ارزيابي اين كه آيا منابع فـردي براي پاسخگويي به توقعات محيط كافي است يا نه؟

استرس را مي توان به عنوان يك تجربه هيجاني منفي كـه بـا تغييـرات بيوشـيميايي ، روانشناختي، شناختي و رفتاري همراه مي باشد، تعريف كرد.
اين تغييرات در جهـت تغييـر واقعه پراسترس يا عوض كردن اثرات آن اسـت .
حـوادثي ماننـد سـر و صـدا ، ازدحـام ، يـك ارتباط بين فردي بد، قرار ملاقات براي يك مـصاحبه شـغلي و … مـي تواننـد جـزو حـوادث استرس زا باشند.
از آنجا كه يك حادثه خاص مي تواند براي يك نفر اسـترس زا و بـراي فـرد ديگر بدون استرس تلقي شود ، بنابراين اكثر تعاريف استرس بـر رابطـه بـين فـرد و محـيط تأكيد كرده اند.
استرس پيامد فرايند ارزيابي فرد است ، يعني ارزيابي اين كه آيا منابع فـردي براي پاسخگويي به توقعات محيط كافي است يا نه .
به طور كلـي تحقيقـات نـشان داده انـد وقايعي كه منفي، غير قابل كنترل ومبهم بوده و فرد را در خود غرق مي كنند يا در ارتباط با مسايل اصلي زندگي وي مي باشند، پر استرس تر از وقـايعي هـستند كـه مثبت، قابل كنترل ، واضح ، قابل اداره هستند و يا در ارتباط با مـسائل حاشـيه اي زندگي مي باشند.
مقابله با استرس 
مردم به شيوه هاي مختلف در برابر استرس واكنش نشان مي دهند. ايـن واكـنش بـه استرس، مقابله ناميده مي شود. مقابله ، فرايند كنترل و اداره توقعاتي است كه به صـورت استفاده بهينه از منابع دروني خويشتن تعريف مي شود.
مقابله شامل تلاش هاي معطوف بـه عمل و بين فردي جهت كنترل و اداره (ماننـد تـسلط يـافتن ، تحمـل ، كـاهش ، بـه حـداقل رساندن) توقعات محيطي و دروني و تعارضات موجود بين آنها مي باشـد .
ايـن تعريـف چنـدجنبه مهم دارد .
نخست اينكه روابط بين مقابله و يك واقعه پر استرس فرايندي پويـا اسـت.
مقابله عبارت است از يـك رشـته تعـاملات بـين يـك  فـرد داراي مجموعـه اي از امكانـات،ارزش ها و تعهدات از يك سو و محيط با امكانات ،توقعات و محدوديت هـاي خـاص خـود از سوي ديگر . پس مقابله عملي نيست كـه  دريـك زمـان خـاص از فـرد سـر مـي زنـد ، بلكـه مقابله مجموعه اي از پاسخ هاي متقابل است كه در طي زمان رخ داده و ف رد و محيط از طريق آنهـا روي هم تأثير مي گذارند .
دومين جنبه مهم اين تعريف،وسعت آن است. اين تعريف شـامل عمل و عكس العمل هاي بسيار زياد در برابر موقعيت هاي پر استرس مي باشد.
بدين ترتيب در اين تعريف واكنش هاي هيجاني (شامل خشم يا افسردگي ) و نيز اعمالي كه به طـور عمـدي براي رويارويي با واقعه انجام مي گيرند را مي توان به عنوان بخشي از فرايند مقابله محـسوب كرد.
تلاش هاي مقابله اي نيز به نوبه خود،تحت تأثير ميانجي هـايي ماننـد امكانـاتي كـه در دسترس فرد هستند، قرار مي گيرند.
مهارت هاي مقابله اي  
گفته شد كه مهارت هاي مقابله اي سازگارانه از فشار ناشي از عوامل استرس زا بـر فـرد مي كاهند.
در اينجا چند مهارت مقابله اي به شما توصيه مي شود:

مهارت  مقابله اي اول: نگرش و ادراكات دروني خود را تغيير دهيد 

   • ازحس طنز و شوخي استفاده كنيد (درهر چيز جنبه طنزي پيدا كنيد).
   • بين كار و تفريح تعادل برقرار كنيد . كشيدن يك نفس عميق ، خوردن يك فنجانچاي وسط روز ، پياده روي، رفتن به پارك يا  يك  تمدد اعصاب پشت ميز تحر ير ازساده ترين كارهايي است كه يك دانشجو مي توانـد بـراي كـاهش اسـترس انجـامدهد.
   • در مشكلات از ديگران كمك بگيريد.
   • يك سيستم حمايت اجتماعي داشته باشيد.
   • خود را بشناسيد و حداكثر سطح استرس خود را بدانيد.

با يك مشاور حرفه اي مشورت كنيد.

مهارت  مقابله اي دوم: نحوه تعامل خود را با محيط تغيير دهيد.  

   • مهارت هاي حل اختلاف و مديريت تعارض خود را بهبود بخشيد.
   • با دوستان خود مشورت كنيد . (شايد آنها راه هايي براي صرفه جويي در زمان، انرژي و استرس بلد باشند)
   • رفتارهاي جرأت مندانه را ياد گرفته و بكار بريد.

كمي از سرعت خود بكاهيد.

مهارت مقابله اي سوم: توانايي جسمي خود را براي مقابله افزايش دهيد.  

   • تغذيه مناسبي داشته باشيد كربوهيدرات ها، سبزيجات، ميوه، آب نبـات و شـكلات، نوشيدني هاي شيرين را به صورت متعادل مصرف كنيد.
   • مواد حاوي كافئين، نيكوتين و قند را حذف كنيد.
   • يك برنامه آمادگي جسماني را شروع كرده و ادامه دهيد.
   • خواب و استراحت خود را تنظيم كنيد.

راهي براي آرامسازي بيابيد . براي خود فعاليت هاي تفريحي و فـوق برنامـه ترتيـب دهيد.


مهارت مقابله اي چهارم: محيط خود را تغيير دهيد يا حداقل گاهي با خودتان خلوت كنيد.  

   • ضرورت شركت در تمام جلساتي را كه مي رويد، بررسي كنيد.
   • شغل خود، نحوه استفاده از تعطيلات يا محل زندگي خود را تغيير دهيد.

زمان هايي را براي رهايي از كار اختصاص دهيد.

 

منبع:دکتر بیگلربیگی


۲۵۶ بازدید


۰ امتیاز


۰ نظر
نظرات کاربران


هنوز هیچ نظری ثبت نشده است !
نظر شما چیست ؟!
شما نیز می توانید نظر خود را راجب این مقاله در زیر بنویسید !
نام کامل شما * :
نام کامل خود را وارد کنید !
آدرس ایمیل شما :
آدرس ایمیل خود را وارد کنید !
متن نظر شما :
نظر خود را به فارسی در بالا بنویسید !
کد امنیتی :
کد امنیتی روبرو را وارد نمایید !
انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد !
شما هم می توانید در این کار سهیم باشید ! کمک های مالی شما مایه دلگرمی ماست !
دریافت کمک های مردمی
جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران
جمعیت همیاران سلامت روان با هدف افزایش توانمندی اقشار مختلف جامعه در راستای افزایش سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت می نماید. باور ما بر این است که با افزایش مشارکت جویی و احترام به خرد جمعی و رویکرد تسهیل گرانه می توانیم در ارتقای سطح کیفیت زندگی اقشار جامعه تاثیر داشته باشیم. این سایت با همت و تلاش و پیگیری مستمر جناب آقای حمید بیخسته مدیر روابط عمومی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کشور در سال 1395 راه اندازی گردید.
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران می باشد .
Copyright © 2015 for HamyaranIran.ir , By SmProgram web Developer , All rights reserved .